Telefone Uteis
 
 

Ambulancia                                                                   192

Hospital Percilio Alves                                              3274-xxxx

Policia militar                                                                190

Prefeitura Municipal                                                    3274-xxxx

Forum                                                                                  3274-xxxx